Załączniki do postu:
{files}

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Zespół Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zsdzikowiec.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 01.06.2012 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.09.2020 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Mogą zdarzyć się również sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumentny opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł;
- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
- na stronie znajdują się zdjęcia, które nie posiadają opisów alternatywnych.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

W celu ułatwienia przemieszczania się po elementach strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, to jest:

 • Tab - przejście do następnego elementu
 • Shift Tab - przejście do poprzedniego elementu
 • Enter- zatwierdzanie wybranego elementu
 • Ctrl +  - powiększanie elementów strony internetowej
 • Ctrl -- pomniejszanie elementów strony internetowej

MECHANIZMY UŁATWIAJĄCE PRZEGLĄDANIE TREŚCI

Serwis nie  jest wyposażony w mechanizm zmiany wielkości czcionki i zmiany kontrastu ułatwiający przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących.


PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

ZGŁASZANIE UWAG, ŻĄDAŃ, WNIOSKÓW

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu
przy ulicy Szkolnej 17, 36-122Dzikowiec

Dostępność wejścia

Budynek zespołu posiada cztery  wejścia.   Trzy znajdują się od ulicy Szkolnej, a jedno  od
ul. Katyńskiej. Prowadzą do nich szerokie utwardzone chodniki. Jedno wejście od ulicy Szkolnej wyposażone w podjazd, jest przeznaczone dla osób z problemami motorycznymi oraz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, a także rodziców z wózkami dziecięcymi. To wejście do budynku jest bez progowe i wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone.  Pozostałe wejścianie są dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem od ulicy Szkolnej znajdują się miejsca parkingowe.

Dostępność toalety
Toaleta nie jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy wejściu z podjazdem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Z holu głównego na parterze można dostać się 6 pomieszczeń. Wszystkie ogólnodostępne na parterze hole, korytarze posiadają odpowiednią szerokość zapełniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Budynek szkoły nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości zejścia na niższą i wyjścia wyższą kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia osób ze szczególnymi potrzebami do pokoju nauczycielskiego lub do biura dyrektora szkoły istnieje możliwość zejścia pracownika lub dyrektora na parter i obsługi w dogodny dla nich sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku nie istnieje rozkład pomieszczeń budynku dostępny w sposób dotykowy i głosowy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. W tych przypadkach alternatywą jest osobista pomoc pracowników szkoły.

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: http://zsdzikowiec.pl/news/getdownload.php?goto=download&fileuid=57


Wstawił: admin, 2020-09-25 00:00